Страхування життя

Перед тим як укласти договір страхування життя переконайтеся у тому, що в ньому наявні умови, які мають бути обов’язково у ньому визначені відповідно до законодавства.

Це пояснюється тим, що у випадках страхування життя законодавством визначено певні особливості, які мають бути враховані під час укладення договору страхування життя.

Насамперед, страхування життя передбачає обов’язок страховика здійснити страхову виплату згідно з договором страхування у разі смерті застрахованої особи.

Також договором страхування життя може бути передбачено обов’язок страховика здійснити страхову виплату у разі:

 • дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору;
 • досягнення застрахованою особою визначеного договором віку;
 • нещасного випадку, що стався із застрахованою особою;
 • хвороби застрахованої особи, тощо

 Отже, у договорі страхування життя, має бути обов’язково передбачено:

 • ризик смерті застрахованої особи протягом всього строку дії договору. Тільки у випадку, коли договором перебачено регулярні послідовні довічні страхові виплати, у договорі має бути передбачено ризик смерті на визначений період – між початком дії договору страхування та першою страховою виплатою з числа довічних;
 • збільшення розміру страхової суми та (або) розміру страхових виплат на суми (бонуси), які визначаються страховиком один раз на рік за результатами отриманого інвестиційного доходу від розміщення коштів резервів із страхування життя;
 • величину інвестиційного доходу, який не повинен перевищувати чотирьох відсотків річних. Ця величина враховується у страховому тарифі при укладанні договору страхування.

Нагадаємо, що страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору страхування зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Якщо ж договором страхування життя передбачаються регулярні, послідовні страхові виплати (ануїтет) у разі настання страхового випадку, тоді страхова сума по ньому не встановлюється, але визначається гарантований  розмір чергової ануїтетної виплати та графік таких виплат   Страхові виплати за договором страхування життя відповідно здійснюються у розмірі страхової суми, збільшеної на суму накопиченого інвестиційного договору  (її частини) та (або) у вигляді регулярних, послідовних виплат сум (ануїтету), визначених договором.

Також страховик може, але не зобов’язаний, у договорі страхування життя передбачати збільшення розміру страхової суми, розміру страхових виплат на суми (бонуси) за іншими фінансовими результатами його діяльності.

Варто знати, що прийняті страховиком додаткові страхові зобов’язання (збільшення розміру страхової суми, страхових виплат за рахунок бонусів) письмово повідомляються страхувальнику і не можуть бути у подальшому зменшені в односторонньому порядку.

Також договором страхування життя може бути передбачено індексацію (зміну) розміру страхової суми, страхових виплат за офіційним індексом інфляції протягом дії договору страхування життя, однак за умови відповідної індексації (збільшення) розміру страхового платежу (страхового внеску, страхової премії). Порядок і умови такої індексації мають визначатися правилами та договором страхування.

Умови, які має містити договір страхування, у тому числі договір страхування життя, визначені  частиною четвертою статті 16 Закону України «Про страхування».

Серед них – розміри страхових внесків (платежів, премій) і строки їх сплати. Зверніть увагу, що договором страхування життя може бути передбачено право страховика в односторонньому порядку зменшити розмір страхової суми, страхових виплат у разі несплати страхувальником чергового страхового внеску у розмірі та в строки, що визначені правилами та договором страхування життя.

Також законодавством надано право Уповноваженому органу (Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) до 01 липня 2020 року, а з 01 липня – Національному банку відповідно до Закону України від 12 вересня 2019 року № 79-ІХ) встановлювати додаткові вимоги до договорів страхування життя.

Додаткові вимоги до договорів страхування життя, затверджені розпорядженням Нацкомфінпослуг 01.06.2017 № 2172, та зареєстровані в Міністерстві юстиції 04 серпня 2017 року за № 963/30831.

Серед умов, які мають обов’язково визначатися у договорі страхування життя, відповідно до Додаткових вимог:

 • частки належної страхової виплати кожному вигодонабувачу за кожним ризиком, передбаченим договором страхування життя, у разі зазначення у договорі кількох вигодонабувачів;
 • розмір викупної суми на чергову річницю кожного року страхування;
 • кожний страховий ризик, за яким здійснюється страхування;
 • розміри страхової суми, регулярних, послідовних страхових виплат (ануїтету), страховий тариф, страховий платіж за кожним страховим ризиком та/або групою страхових ризиків дожиття та смерті та/або за договором в цілому;
 • права страхувальника на відмову від договору страхування життя;
 • порядок та строки повернення страховиком страхового платежу (його частини) в разі відмови страхувальника від договору страхування життя, інші умови використання права на відмову від договору страхування життя;
 • порядок зміни страхувальника або страховика за договором страхування життя, зокрема порядок укладання тристоронньої угоди між страхувальником або страховиком, що змінюється, новим страхувальником або страховиком відповідно та застрахованою особою.

Також договір страхування життя повинен містити посилання на правила страхування, відповідно до яких він укладений, або такі правила (витяг із правил) повинні додаватись до договору страхування.

Законодавством передбачено, що договір страхування життя може бути укладений шляхом:

 • складання одного документа (договору страхування), підписаного сторонами;
 • обміну листами, документами, підписаними стороною, яка їх надсилає. У разі надання страхувальником письмової заяви за формою, встановленою заявником, що виражає намір укласти договір страхування, такий договір може бути укладений шляхом надсилання страхувальнику копії правил страхування та видачі страхувальнику страхового свідоцтва (поліса);
 • в порядку, визначеному Законом України «Про електронну комерцію», тобто електронного договору.

Пам’ятайте, що незалежно від способу укладення договору страхування життя, Ви маєте право вимагати, щоб страховиком до договору були включені всі обов’язкові умови, визначені законодавством, та Ви мали змогу захисти свої права, посилаючись на відповідні умови договору, у разі їх порушення.