Істотні умови договору страхування

Звичайно, що кожна умова договору страхування – важлива, однак є такі, від яких залежить чи будуть Ваші очікування за ним виправдані.

Є ситуації, коли споживач, укладаючи договір страхування, не вивчає, які саме події визнаються страховими випадками, відкладаючи вивчення його умов «на потім». У подальшому, виходячи із загальної назви страхового випадку, відчуває себе ошуканим при отриманні відмови у страховій виплаті/страховому відшкодуванні.  Однак, відмовляючи у страховій виплаті страховик діє правомірно з підстав відсутності страхового випадку згідно умов укладеного договору.

Щоб захистити себе від неприємних сюрпризів, пропонуємо розібратися, які умови мають бути включені до договору страхування.

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку) виплатити другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі, грошову суму (страхову виплату), а страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

Умови, які має містити договір страхування, визначені Законом України «Про страхування». Серед них такі умови договору як:

 • предмет договору страхування;
 • страховий випадок;
 • розмір грошової суми, в межах якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку (страхова сума);
 • розмір страхового платежу і строки його сплати;
 • умови здійснення страхової виплати;
 • причини відмови у страховій виплаті;
 • права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору.

Врахуйте те, що договори страхування укладаються відповідно до правил страхування, що розробляються страховиком для кожного виду страхування окремо і підлягають реєстрації в Уповноваженому органі (до 01.07.2020 – Нацкомфінпослуг, після 01.07.2020 – НБУ).

Розглянемо детальніше окремі із наведених істотних умов договору страхування.

Страховим випадком є подія, передбачена договором страхування або законодавством, яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок страховика здійснити виплату страхової суми  (страхового відшкодування) страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі.  

Обов’язково зверніть увагу й на обставини, за наявності яких, подія, визначена договором страхування, буде визнаватися страховим випадком. Це може бути і територія, і час доби, і спосіб, наприклад, отримання тілесних ушкоджень та інше.

Наприклад, у договорі добровільного страхування наземного транспорту зазначалося, що страхувальник зобов’язаний забезпечити зберігання транспортного засобу в нічний час доби (з 23.00 до 06.00) та не має залишати його в місцях, що не охороняються.  При цьому договір страхування вступає в силу за ризиком «незаконне володіння» лише з моменту обладнання транспортного засобу електронним або механічним засобом проти викрадення та підписання сторонами відповідного акту огляду транспортного засобу.

Як правило, договір страхування, визначає, крім тих подій, що визнаються страховим випадком, також окремо події, які не є страховим випадком (виключення/винятки із страхових випадків). До них включають як події, що сталися внаслідок обставин непереборної сили, умисних дій застрахованої особи, так і ті, що залежать від певних обставини їх настання.  Приміром, за договором страхування від нещасного випадку встановлювалося право страховику не відшкодовувати збитки у випадках, якщо причиною нещасного випадку стало недотримання (порушення) страхувальником правил пожежної безпеки, правил техніки безпеки, самолікування.

Перелік виключень із страхових випадків, зазвичай,  є доволі великим. Але ознайомитися із ним перед тим, як приймати для себе рішення про укладення договору страхування, слід обов’язково.

Страховою сумою є грошова сума, в межах якої страховик відповідно до умов договору страхування  зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

Страховою виплатою у свою чергу є грошова сума, яку страховик фактично виплачує після настання страхового випадку. При цьому страхова виплата не може бути більшою, ніж страхова сума. Тобто, страхова виплата обмежується розміром страхової суми.

Страхова сума може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових випадків, договору страхування у цілому. Страхова сума не встановлюється лише для страхового випадку у разі настання якого здійснюються регулярні, послідовні страхові виплати у вигляді ануїтету.

При настанні страхового випадку за договорами майнового страхування і страхування відповідальності страхова виплата (страхове відшкодування) хоча і здійснюється у межах страхової суми, але не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав страхувальник.

Зверніть увагу, що у договорі страхування може визначатися франшиза. Франшиза – це частина збитків, що не відшкодовується страховиком.

Найпоширенішими, що використовується страховиками, є 2 види франшиз:

 • умовна. Це означає, що страхувальник відшкодовує збитки самостійно, якщо збитки менше встановленої суми франшизи. Якщо ж розмір збитку більше франшизи, то страховик покриває всю суму збитку (в тому числі і франшизу);
 • безумовна. Це означає, що від суми збитку завжди віднімається франшиза. Якщо франшиза більше за розмір збитків, тоді страховик нічого не виплачує.

Розмір франшизи може бути фіксованим (у грошових одиницях), виражатися у відсотках від страхової суми. Також є нульова франшиза, що відповідно передбачає повну компенсацію збитків страховиком, однак у межах страхової суми. 

Величина франшизи впливає й на розмір страхового платежу – чим нижче франшиза, тим більше сума страхового платежу. Перед укладенням договору страхування обов’язково слід дізнатися про це.

Страховий платіж або страховий внесок, чи страхова премія – це плата за страхування, яку страхувальник зобов’язаний внести страховику згідно із договором страхування.

Зазвичай, договором страхування передбачається внесення страхового платежу страхувальником одноразово, хоча може бути передбачено його сплату розстроченими платежами.

Зверніть особливу увагу на те, що за загальним правилом саме з моментом внесення першого страхового платежу пов’язується набрання чинності договором страхування, якщо інше не передбачено договором страхування.

Це означає, що договір може бути укладений (підписаний сторонами, мати реківізити), але він не набере чинності до моменту внесення першого страхового платежу (якщо інше не передбачено договором страхування). Тобто, момент укладення договору може не збігатися з моментом набрання ним чинності. 

На практиці не набрання чинності договором – це відсутність зобов’язань сторін. Так, якщо договір страхування укладено і відбувся страховий випадок, але договір не набрав чинності (у зв’язку із невнесенням страхового платежу на момент настання випадку), тоді, відповідно, зобов’язань у страховика по страховій виплаті не виникає.

Не можуть залишатися поза Вашою увагою й умови здійснення страхової виплати; причини відмови у страховій виплаті, права та обов’язки, відповідальність сторін.

Так, до підстав для відмови страховика у здійсненні страхових виплат/страхового відшкодування, визначених законодавством, у тому числі, відноситься:

 • подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про факт настання страхового випадку;
 • несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків

Договором страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить закону.

Насамкінець, підкреслимо, що кожна із умов договору має неабияке значення та впливає на відносини сторін, виконання зобов’язань та наслідки невиконання взятих на себе зобов’язань.

У зв’язку з цим не можна забувати про закріплений у законодавстві принцип свободи договору - сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості. Зобов'язання має виконуватися належним чином; одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається.

Отже, перед укладенням договору страхування є необхідним ознайомлення із його умовами, та не відкладати прискіпливе вивчення умов договору до настання самого випадку. Будьмо свідомими!